Czwartek, 18 lipca 2024 r.
imieniny: Erwina, Kamila

Zakończenie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Busko – Zdrój”

W dniu 29-01-2016 został złożony przez MPGK Sp. z o.o. wniosek o płatność końcową projektu, który jednocześnie jest ostatnim elementem dokumentacyjnym i kończącym realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Busko – Zdrój”. Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w całości, a wszystkie zadania służą już mieszkańcom gminy. Dzięki realizacji projektu powstało na terenie aglomeracji Busko – Zdrój wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji.


 

W ramach projektu:

 

Wybudowano nowe sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 74 km min. w Łagiewnikach, Zbrodzicach, Broninie, Mikułowicach, Nowym Folwarku, Wełczu, Chotelku oraz w Busku Zdroju w rejonie ulic Jabłoniowej, Wyszyńskiego i armii Ludowej oraz w ulicach Zielonej i Langiewicza a także elementy sieci w Owczarach.

 

Wybudowano nowe sieci wodociągowe ok. 3,23 km w Wełczu i Busku – Zdroju ul. Zielona.

 

Zmodernizowano sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 16,92 km na terenie Buska – Zdroju.

 

Zmodernizowano sieci wodociągowe o długości ok. 20,46 km w tym magistralę Szczaworyż – Busko –Zdrój i Zrecze – Busko – Zdrój na terenie gminy Busko - Zdrój.

 

Przebudowano i zmodernizowano obiekt oczyszczalni ścieków w Siesławicach.

 

Wybudowano suszarnię osadów ściekowych w Siesławicach.

 

Przebudowano i zmodernizowano system dystrybucji wody wodociągowej z ujęcia w Szczaworyżu, obiekty wodociągowe przy ul. 12 styczni i Łagiewnickiej.

 

Zakupiono sprzęt: koparko–ładowarkę, samochód samowyładowczy, specjalistyczny sprzęt do oczyszczania kanalizacji oraz sprzęt do inspekcji TV sieci kanalizacyjnych.

 

Ogólna wartość projektu wg umowy wyniosła 122 011 509,00 zł.

Wydatki kwalifikowane wg umowy oszacowano na kwotę 91 991 782,05 zł

Dofinansowanie wg umowy wyniosło 78 193 014,74 zł


Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wyniosło 8 913 127,00 PLN


Pozostałe środki na realizację projektu pochodziły ze środków własnych MPGK Sp. z o.o. oraz przekazanych przez Gminę Busko – Zdrój.

 

Wszystkie podejmowane działania były niezbędne w celu zapewnienia sprawnego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków od mieszkańców aglomeracji Busko-Zdrój oraz zmniejszenia awaryjności przesyłu i oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków komunalnych dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Siesławice. Dzięki realizacji projektu aglomeracja Busko–Zdrój została wyposażona w nowoczesny system kanalizacyjny oraz zwiększono bezawaryjność dostaw wody dla mieszkańców. Poprzez budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych wypełniono również obowiązek dostosowania gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Siesławicach do wymogów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012 – 2018”

Kolejna zmiana zakresu rzeczowego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój”

Dnia 6 maja 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisany został aneks nr 3 do umowy

o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój”.

  

Wartość rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu wynosi 41 424 393,00 zł (brutto),

w tym zwiększenie dofinansowania ze środków UE o kwotę 26 325 474,72 zł.

  

Po zmianie zakresu szacowana wartość projektu wyniesie 122 982 600,00 zł, w tym wartość

wydatków kwalifikowanych 92 386 143,72 zł, co da wzrost wartości dofinansowania projektu

do kwoty 78 528 222,16 zł.

  

Na mocy podpisanego aneksu możliwe będzie wykonanie oraz dofinansowanie trzech kolejnych

zadań tj:

- renowację magistrali wodociągowej Zrecze - Busko-Zdrój, przebiegającej na terenie

  Gminy Busko-Zdrój, o łącznej długości około 10,1 km, 

- przebudowę i remont kolektora głównego Ø1000 doprowadzającego ścieki na oczyszczalnię

  ścieków w Siesławicach wraz z kolektorem Ø500 odprowadzającym ścieki z zachodniej

  części miasta i remontem 3 przepompowni sieciowych, łącznie o długości około 4,33 km

  oraz modernizację i remont elementów sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicach

  od Ø 110 do Ø 400 w ulicach: Jagiellońska, Łagiewnicka, Wojska Polskiego, Partyzantów,

  Widuchowska, Bohaterów Warszawy, Hołdu Pruskiego, os. Pułaskiego, o łącznej długości

  około 3,63 km,

- budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków komunalnych

  w Siesławicach.

  

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu podpisali - w obecności Pana Waldemara

Sikory Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój - :

Pan Krzysztof Kryczka – Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

oraz przedstawiciele Instytucji Wdrażającej – Pan Andrzej Pałys – Prezes Zarządu WFOŚiGW

w Kielcach oraz Pan Andrzej Zoch – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach.

   

       Zmiana zakresu rzeczowego projektu i jego rozszerzenie o kolejne zadania spowoduje

wzrost długości zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej z 12,7 do 17,03 km oraz wzrost

długości zmodernizowanej sieci wodociągowej z 6,5 km do 20,23 km. Modernizacja i remont

tychże sieci wodociągowych i kanalizacyjnych to działania niezbędne w celu zapewnienia

sprawnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji Busko-Zdrój oraz zmniejszenia

awaryjności przesyłu ścieków do oczyszczalni ścieków komunalnych dla Miasta i Gminy

Busko-Zdrój w miejscowości Siesławice.

  

       Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych wpłynie korzystnie na zmniejszenie kosztów

związanych z załadunkiem i transportem osadów oraz zmniejszy uciążliwości związane z odorami.

Realizacja tego zadania pozwoli również na dostosowanie gospodarki osadowej na oczyszczalni

ścieków w Siesławicach do wymogów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” oraz „Planu

Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012 – 2018”.

    

jrp_f01jrp_F02

   

Od lewej Andrzej Pałys - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach, Krzysztof Kryczka - Prezes Zarządu

MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, Andrzej Zoch- Zastepca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach,

Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Jednostka Realizująca Projekt

 

logo_infra

 podp_umowy

 Kolejny krok w realizacji projektu

" Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój"

  

GŁÓWNA STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

  

W dniu 26.01.2010 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrój odbyła się uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą " Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój".

Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. Jest to największy projekt realizowany w historii gminy Busko-Zdrój. Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie finansowo-rzeczowe inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach podpisanej umowy.

 

Całkowity koszt projektu - 81 558 207,00  PLN

Wkład wspólnotowy UE    -  52 202 747,44  PLN

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach wynosi 10 856 385 PLN

   

Czytaj więcej...

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój

logo_infra

Całkowity koszt projektu - 81 558 207,00  PLN

Wkład wspólnotowy UE    -  52 202 747,44  PLN

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach wynosi 8 913 127,00 PLN

>>GŁÓWNA STRONA INTERNETOWA PROJEKTU<<

      

Podpisanie umowy na przebudowę i remont

oczyszczalni ścieków cz II.

   

 

Dnia 22 sierpnia 2013 r. w siedzibie MPGK Sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy na nowego wykonawcę Kontraktu V, dotyczącego przebudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Siesławicach, którym została firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. J. z Nowego Korczyna. Prace budowlane powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych dni, natomiast termin zakończenia robót przewidziano na koniec lipca 2014 r.

   

um1      um2

    

     

     

      

     

   

   

     

        

  

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

  

Dnia 06.02.2013r. podpisano aneks do umowy projektu z Funduszu Spójności na rozszerzony zakres rzeczowy Projektu, zawierający nowe zadania oraz wartości dofinansowania na ich realizację.

   

Nowy zakres rzeczowy dotyczy oczyszczalni ścieków w Siesławicach, na który składa się  między innymi budowa nowych obiektów, rozbudowa i przebudowa obiektów w zmienionym zakresie w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie oraz zakup specjalistycznego sprzętu do oczyszczania kanalizacji i inspekcji TV. Wartość rozszerzenia została oszacowana na prawie 7 269 100 zł netto. Planowany koszt rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu nie przekroczył kwoty oszczędności powstałych w projekcie po rozstrzygnięciu przetargów.

 

   

Przewidywany termin zakończenia wszelkich prac to druga połowa 2014 r.

     

an_um1an_um2

 

 

 

 

 

 

  

an_um3 

Na zdjęciach od lewej: Andrzej Pałys – Prezes WFOŚiGW, Andrzej Zoch – Zastępca Prezesa WFOŚiGW, Krzysztof Kryczka – Prezes MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

   

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

1159513
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
28
109
344
4202
7984
1159513
Twoje IP: 3.226.72.194